SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Tuesday, October 5, 2010

Sejarah peperiksaan Akhir Tahun Ting 4 2011 (post 2)

Wajib baca, kalau tak baca, pening kepala nanti. Maaf, ada tajuk yang ada jawapan, the rest cari sendiri ya.
Sila beritahu kawan-kawan terutamanya yang tiada Fb dan akses internet.

Bab 5
1.Nabi Muhammad s.a.w telah berjaya membuka semula Kota Makkah pada tahun 630M bersamaan  tahun ke 8H.

( a ) Nyatakan faktor-faktor pembukaan semula Kota Makkah. (2 m)
( b ) Senaraikan strategi yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w semasa menawan Kota Makkah.(3m)
( c ) Berikan tiga kepentingan pembukaan semula Kota Makkah kepada umat Islam.(3m)
( d ) Nyatakan dua iktibar yang boleh kita pelajari daripada sejarah pembukaan Kota Makkah ini(2m)

2. (a) Senaraikan tujuan peperangan dalam Islam.
    (b) Nyatakan etika (apa yang perlu) dipatuhi  oleh tentera Islam semasa peperangan.
    © Apakah tindakan Rasulullah terhadap tawanan Perang Badar?
    (d) Nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada Peperangan Badar?
    (e) Apakah rasionalnya mengikut anda, jika orang tua, kanak-kanak dan wanita diharamkan untuk diperangi jika terjadinya peperangan?
    (f) Apakah strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam peperangan Badar/Khandak dan Uhud?

3.Berikan definisi hijrah mengikut pandangan Islam.
(b) Berikan alasan mengapa berdasarkan konsep Islam, pendangan sarjana Barat bahawa  Hijrah adalah ‘pelarian’ atau ‘lari’ boleh ditolak.
© Nyatakan lima sebab hijrah berlaku.
(d) Nyatakan lapan sebab kepentingan hijrah.

Bab 6
1.Nyatakan apakah yang anda fahami tentang konsep “khalifah’?
2.Jelaskan apakah makud konsep khulafa ar rasyidin?
3.Huraikan sumbangan:
   (a) Khalifah Abu Bakar as-Siddiq.
   (b) Khalifah Umar al-Khattab.


Kerajaan Bani Umaiyah mempunyai dua tahap Pemerintahan:
Tahap pertama :  Kerajaan Umaiyah (661-750m)
Tahap Kedua : Kerajaan Abbasiyah (756m-1031m)


( a ) Nyatakan perbezaan pemerintahan pada kedua tahap ini. (4 markah)
( b ) Senaraikan sumbangan pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah pada tahap pertama. ( 6 markah)
( c ) Perkembangan intelektual menjadi satu faktor yang mengukuhkan kerajaan Bani Umaiyah pada tahap kedua. Jelaskan sumbangan dalam bidang intelektual yang berlaku pada zaman ini. (6 markah )
( d ) Pada pendapat anda, bahgaimanakah negara kita boleh mencapai tahap intelektual yang cemerlang seperti   yang terdapat pada Zaman Kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua.
(e) Senaraikan empat aspek utama pentadbiran Kerajaan Umaiyah.
(f) Nyatakan bagaimana kerjaan Umaiyah memperolehi pendapatannya.
(g) mengapa rakyat menetang Kerajaan Umaiyah pada akhir pemerintahannya.
(h) Siapakah pengasas Kerajaan Abbasiyah?
(i) jelaskan sumbangan intelektual semasa Zaman Harun ar-Rasyid.
(j)Nyatakan sumbangan Kerajaan abbasiyah yang anda ketahui.
(k) Jelaskan sumbangan Baitulhikmah yang dijalankan semasa Zaman Kerajaan Abbasiyah.
(l) Nyatakan lima sebab kejatuhan Kerajaan Abbasiyah.Kerajaan Bani Umaiyah mempunyai dua tahap Pemerintahan:
Tahap pertama :  Tahun pemerintahan : 661m- 750m
Tahap Kedua : Tahun pemerintahan :756m-1031m


5 ( a ) Nyatakan perbezaan pemerintahan pada kedua tahap ini. (4 markah)

Tahap pertama  Kerajaan Bani Umaiyah.
H1- Empat aspek pemerintahan.
H1b-Pertama system Khalifah: perlantikan khalifah sebagai ketua pemerintahan.
H1c-Kedua system Wazarah: perlantiakn wazir sebagai pemerintahan.
H1d-Gabenor mengetuai pemerintahan daerah.
H1e-Ketiga-sistem urus setia.
H1f-Membahagikan urusan pentadbiran kepada beberapa bahagian.
C1g-Surat menyurat/cukai/tentera/polis.
H1h-Keempat: system Hajbah-pegawai memeriksa sesiapa yg mahu bettemu khalifah.
H1i-Pentadbiran yang sistematik.
H1k-Penubuhan 4 jabatan – Cukai/jabatan Surat-menyurat, jabatan urusan am, jab.urusan cap mohor pemerintah.
Tahap kedua Keraujaan Bani Umaiyah. 
F1a-Pertama system Khalifah: perlantikan khalifah sebagai ketua pemerintahan.
F1b-Membahagikan urusan pentadbiran kepada beberapa bahagian.
F3- Cordova menjadi pusat pemerintahan.
F4- Melahirkan para ilmuan seperti Khalil Ibni Ahmad,Jamil al uzri.

F5- Bahasa Arab dijadikan Bahasa Rasmi.

F6- Tokoh agama dilahirkan seperti IBN Jarih,Hassan al Basri.

F7- Pembinaan pusat pengajian tinggi diasaskan Abdul Rahman III.
F8- Telah wujud 17 pusat pengajian tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia.

F9_ Pusat ilmu berkembang ke Seville,Toledo dan Granada.

F10- Pusat penterjemahan untuk menterjemahkan bahasa Yunani diwujudkan.

F11- Cordova dianggap pusat kegemilangan ilmu dunia Islam dan Eropah.

5 ( b ) Senaraikan sumbangan pemerintahan Kerajaan  
Bani Umaiyah pada tahap pertama. ( 6 markah)                 

   Mana-mana jawapan. (1 m x 6 m = 6 markah)                                         

F1- Melahirkan Kota Basrah sebagai pusat keilmuan pada tahap pertama.
F2- Melahirkan Kota  Cordova sebagai pusat keilmuan pada tahap kedua.
F3- Melahirkan para ilmuan seperti Khalil Ibni Ahmad,Jamil al uzri.
F4- Bahasa Arab dijadikan Bahasa Rasmi.
F5- Tokoh agama dilahirkan seperti IBN Jarih,Hassan al Basri.
F6- Pembinaan pusat pengajian tinggi diasaskan Abdul Rahman III.
F7- Telah wujud 17 pusat pengajian tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia.
F8_ Pusat ilmu berkembang ke Seville,Toledo dan Granada.
F9- Pusat penterjemahan untuk menterjemahkan bahasa Yunani diwujudkan.
F10- Cordova dianggap pusat kegemilangan ilmu dunia Islam dan Eropah.

 (mana-mana 1 x 6 = 6 markah)

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

1.Terangkan teori dan bukti kedatangan Islam daripada Arab.(10m)
2.Terangkan teori dan bukti kedatangan Islam daripada China (6m)
3.Terangkan teori dan bukti kedatangan Islam daripada India (6m)
4.Jelaskan peranan perdagangan dalam penyebaran Islam ke Asia Tenggara (10m)
5.Senaraikan tiga bentuk kesenian Islam yang mempengaruhi masyarakat di asia tenggara.
6Berikan empat bukti kesenian Islam yang ditemukan pada makam di Pasai.
7Namakan empat buah masjid yang menunjukkan kesenian Islam./
8.Nyatakan lima pengaruh Islam dalam ekonomi.
9.Senaraikan tiga contoh pengaruh islam dalam bidang sosial.

BAB 8 : KESAN PENGARUH ISLAM

1.Huraikan perbezaan Adat Pepatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan di Tanah Melayu. (15m)
2.Nyatakan sebab undang-undang digubal oleh Kerajaan Melaka (5m)
3.Huraikan perkembangan institusi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. (10m)
4.Huraikan peranan istana sebagai pusat intelektual dalam kerajaan Melayu tradisional. (10m)
5. Jelaskan ciri-cirei wang yang mendapat pengaruh Islam dalam kerajaan Melayu Tradisional (10m)
6.Huraikan aktiviti perdagangan yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.(10m)
Bab 9
1.Apakah maksud Zaman gelap?
2.Nyatakan ciri-ciri yang jelas tentang Zaman Gelap.
3.Apakah ciri-ciri masyarakat zaman feudal di eropah dengan masyarakat melayu Tradisional.
4. Senaraikan ciri-ciri zaman Pertengahan yang dianggap Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance.
5.Apakah maksud Zaman reformation.
7.Senaraikan enam ciri-ciri Zaman Reformation ini.
8 Jelaskan secara ringkas, mengapa Kristian Protestant bermula di Jerman.
BAB 10 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA.


1 Senarai di atas menunjukkan cara kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu.
a) Jelaskan cara kemasukan buruh cina melalui sistem pengambilan kakitangan dijalankan. (4m)
F Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China.
F Untuk mendapatkan tenaga buruh.
F Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan.
F Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh.
F Mereka mesti sampai ke tempat majikannya.

b) Nyatakan kemasukan buruh Cina melalui sistem pengambilan rumah kongsi. (6m)
F Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China.
F Dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
F Pegawai membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut.
F Mereka mesti sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu.
F Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi.
F Pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu.
F Seperti yang dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

c) Terangkan perlaksanaan sistem tiket kredit bagi membawa buruh Cina ke Tanah Melayu.(10m)
F Bakal imigran ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung di negara China oleh Kheh-thau(ketua).
H Kheh-thau bertanggungjawab mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum di bawa ke pelabuhan.
H Kheh-thau sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang di bawa.
F Bakal imigran ini dikenali sebagai sin kheh.
H Sin Kheh imigran miskin tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu.
H Golongan imigran diletakkan dibawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh.
H Mereka terlebih dahulu menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan.
H Golongan Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis.
H Untuk menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam satu tempoh tertentu.
F Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju.
H Sama ada mereka bebas atau berhutang.
H Sampai di pelabuhan, sin kheh akan diambil oleh pemborong buruh yang akan bertindak sebagai orang tengah.
H Akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu.
F Jawatan pegawai pelindung buruh dari China telah diwujudkan di Tanah Melayu.
H Bagi mengawasi kemasukan buruh dan imigran dari China.
H Beberapa undang-undang diluluskan untuk membaiki sistem pengambilan buruh
2 Senarai di atas menunjukkan cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu.
a) Nyatakan sebab kedatangan buruh India ke Tanah Melayu. (6m)
F Faktor yang mendorong mereka meninggalkan negara masing-masing.
F Galakan kerajaan kolonial British.
F Penghijrahan tidak ditentang oleh orang Melayu.
F Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India yang mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu.
F Kemakmuran Tanah Melayu yang sedang pesat membangun.
F Membuka banyak peluang pekerjaan kepada kaum imigran.
F Pemerintahan British telah mewujudkan kestabilan politik di Tanah Melayu.

b) Jelaskan cara kemasukan buruh India melalui sistem kontrak dilaksanakan.( 8m)
F Majikan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.
F Sebagai balasannya buruh akan bekerja dengannya.
F Untuk jangka masa tertentu.
F Dengan bayaran yang paling minimum, iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.
F Menyebabkan sering berlaku pemerasan dan penindasan terhadap buruh.
F Disifatkan sebagai satu bentuk perhambaan agensi yang membawa masuk pekerja asing.
F Diharamkan (1938) kerana wujudnya penyelewengan oleh kanangi sendiri.
3 British telah memperkenalkan undang-undang tanah untuk meneruskan penguasaan ekonomi Tanah Melayu.
a) Jelaskan undang-undang berhubung tanah masyarakat Melayu tradisional sebelum
kedatangan British dilaksanakan. (4m)
F Pemilikan dan penggunaan tanah tidak menjadi persoalan masyarakat Melayu.
H Wujud kawasan tanah yang luas.
H Kepadatan penduduk yang rendah di Tanah Melayu.
F Urusan tanah seperti cukai dan aktiviti ekonomi mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu terlebih dahulu.
F Kebenaran yang sama bagi mengusahakan sesuatu bidang tanah.
F Tanah merupakan sumber ekonomi dan tunggak kuasa politik.
F Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu.
F Mengikut undang-undang adat, sesebuah kawasan tanah akan menjadi milik seseorang yang
meneroka dan mengerjakan tanah tersebut.
H Tanah boleh diwarisi oleh agensi yang terkemudian.

b) Huraikan pentadbiran tanah semasa penjajahan British. (8m)
F Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah.
H Tatacara hak pemilikannya diubah.
H Sistem pemilikan dan corak penggunaan tanah masyarakat Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di Barat.
H Sistem pemilikan rekod dan catatan sempurna dijadikan bukti pemilikan.
H Rekod bertulis penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah.
H Rekod memudahkan urusan pentadbiran.
C Cukai
C Urusniaga terhadap tanah seperti pajakan, sewa beli, penjualan, dan pembelian.
F Mengikut konsep barat tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal.
H British memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan sistem barat.
H Memudahkan kerja pentadbiran tanahdan pembangunan ekonomi.
H Perak negeri Melayu pertama diperkenalkan undang-undang tanah Barat iaitu peraturan tanah 1879.
H Kanun Tanah Selangor diperkenalkan di Selangor ( 1891).
H Di Sungai Ujong Seremban Peraturan Tanah Sungai Ujong telah diperkenalkan (1887).
H British membahagikan Tanah mengikut kegunaan.
H Nilai komersial.
C Tanah ladang.
C Tanah peribumi.
C Tanah perlombongan
H Kadar cukai yang dikenakan terhadap tanah bergantung pada jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan.

d) Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah British kepada masyarakat Melayu. (8M)
F Keberkesanan Pejabat Tanah.
H Undang-undang tanah menetapkan individu ataupun syarikat yang ingin mengusahakan kawasan tidak perlu
mendapatkan kebenaran daripada para pembesar Melayu.
H Mereka membuat permohonan di Pejabat Tanah.
H Masyarakat tempatan juga mendapat kebenaran daripada pejabat tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah,
damar dan rotan.
F Undang-undang Tanah British memberikan kuasa yang besar kepada Residen negeri.
H Mereka menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal.
H Residen mengambil kira faktor seperti modal, teknologi dan bilangan tenaga manusia yang akan menjalankan sesuatu aktiviti ekonomi.
F Perkembangan sistem ekonomi wang dalam kalangan masyarakat Melayu.
H Orang Melayu mesti membayar cukai yang dikenakan terhadap hasil hutan.
H Semua urusan seperti jual beli, cukai, sewa tanah, barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang.
H Masyarakat Melayu yang tinggal di luar bandar bergantung pada orang tengah untuk meminjam wang.
H Ramai orang Melayu terpaksa menjual tanah milik untuk melangsaikan hutang mereka.


4 a) Apakah alasan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan pada 25 november 1913? ( 4m)

F Menjamin kelangsungan masa depan ekonomi, sosial dan politik orang Melayu di Tanah Melayu.
F Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing.
F Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah milik orang Melayu sebagai
Tanah Simpanan Melayu (TSM).
F Pengisytiharan akan menyelamatkan tanah daripada dijual, dipajak, gadaikan atau ditukar milik
kepada orang bukan Melayu.b) Sejauh manakah Akta Simpanan Melayu bertujuan melindungi kepentingan ekonomi kerajaan penjajah? (4m)

F Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di Tanah Simpanan Melayu.
F Kawasan yang diasingkan sebagai Tanah Simpanan Melayu ( TSM) tidak subur.
F Walaupun kawasannya besar, tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan.
F Sekiranya kawasan yang subur, keluasannyapula kecil.
F Hanya 46.09% daripada TSM yang sesuai untuk pertanian.


c) Huraikan dasar British terhadap pekebun kecil orang Melayu. (12m)

F British mahu mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam kerangka ekonomi.
H British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917.
H Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi.
H Bertujuan mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah daripada kalangan orang melayu
dalam sektor perusahaan getah.
H Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah turut dinaikkan.
H Pada tahun 1930an pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah dilarang sama sekali.
F Sebab British menagwal dasar.
H Peringkat awal, penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah berlaku secara kecil-kecilan.
H Tidak menimbulkan sebarang kebimbangan kepada pengusaha Eropah dan kerajaan penjajah British.
H Sentimen berubah apabila berlaku kemerosotan harga getah dipasaran dunia (1930an.
H British mula mengamalkan dasar memberi perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah.
F Menerusi Rancangan Sekatan Stevenson 1922.
H Mengehadkan pengeluar getah oleh negara pengeluar.
H Dikuatkuasakan antara bulan november 1922 hingga bulan oktober 1928.
H Sekali lagi dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934).
H Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah.
H Pekebun kecil getah ditekan kerana dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang.
H Tindakan meningkatkan harga getah di pasaran memberikan kesan negatif kepada pekebun kecil getah.
H Tanaman getah mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada usaha penanaman padi.
H Rakyat tempatan tidak begitu berminat untuk mengerjakan sawah.
5.(a) Mengikut pendapat anada, apakah yang mendorong (faktor klemunculan) bandar-bandar baru di Tanah melayu, Sanah Dan Sarawak.

  (b) Jelaskan bagaimana masyarakat berbilang bangsa wujud di Tanah Melayu. (nayatakan faktor kedatangan dan cara datang secara ringkas)

© Senaraikan bentuk pendidikan vernakular yang terdapat semasa Zaman British.

Soalan: Jika anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, (SPM 2007) (atau mekah, atau zaman khalifah ar Rasyidin, kerajaan umaiyah, abbasiyah, uthmaniah, kerajaan Islam Asia Tenggara dll, asalkan pemimpin Islam) bagaimanakah anda mengamalkan kepimpinan dalam pentadbiran anda?

1. memerintah dengan adil.
2. menekankan perpaduan
3. mengikut undang-undang Islam.
4. toleransi atau musyawarah.
5. sultan sebagai ketua.
6. agama islam sebagai agama rasmi.
7. amanah dalam menjalankan tugas.
8. bijaksana.


Soalan : Nyatakan sumbangan Kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Kerajaan Turki Uthmaniah.
(jawapan yang dinyatakan adalah berdasarkan prinsip sistem back up bukannya jawapan penuh)
Politik

Perlantikan khalifah sebagai
pemerintah.
dibahagikan kepd beberapa
jabatan
kekuatan tentera /
semangat jihad. mengadakan sistem

Ekonomi
Baitulmal
perdagangan antarabangsa
mengadakan pengairan sebagai
bantuan kepada pertanian.

Sosialpendidikan sehingga universiti
pusat ilmuan
pusat terjermahan.
kesihatan / hospital
kemajuan undang-undang
senibina contoh masjid

Thursday, July 15, 2010

SPM sejarah 2010

SMK Damansara Jaya, PJ
Panitia Sejarah
Tajuk soalan-soalan SPM 2004-2009
Tajuk Ramalan 2010.

SPM 2004
-Tamadun Yunani.(pemerintahan,pendidikan dan senibina)
-Piagam Madinah(kandungan &
kepentingan)
-Imperialisme Barat dan sistem Birokrasi
-Sistem Khalifah.(Konsep)
-Perusahaan getah di T.Melayu.
-Nasionalisme Tahap 1
-Sistem pilihanraya di Malaysia.
-Faktor penggubalan dasar luar Malaysia.
-ASA

SPM 2005
-Tamadun Rom.
-Peristiwa Hijrah.
-Tanaman komersial.
-Penentangan pemimpin tempatan.
-Peperiksaan awam China.
-Khalifah Umar al-Khattab.
-Tamadun Islam dan sumbangannya.
-Reaksi penubuhan Malaysia.
-Blok-blok kuasa dunia.

SPM 2006
-Dakwah Islam di Mekah.
-Ekonomi Sara diri.
-Sistem Ahli.
-K-Ekonomi.
-Tamadun Mesopotamia. (ciptaan & senibina)
-Pengaruh Islam di A.tenggara melalui bahasa, budaya dan seni.
-Malayan Union.
-DEB
-Perang dunia 1 dan 2.SPM 2007
-Kerajaan Maritim.(ciri-ciri)
-Sistem khalifah –(Tugas, syarat & K.Abu Bakar.
-Penyebaran Islam A.Tenggara melalui pedagang.
-Pengaruh Islam di A.Tenggara melalui pemerintahan dan pendidikan.
-Revolusi Pertanian & Perindustrian.
-Definisi Imperialisme dan faktor imperialisme.
-Pembentukan Malaysia.
-pembentukan negara bangsa Eropah.
-Perlembagaan Malaysia.
-Asean dan dasar luar Malaysia.

SPM 2008
-Yunani ,prinsip demokrasi
-Perjanjian Hudaibiyah.
-Penyerahan Sarawak kepada British.
-PBB (UN)
-Tamadun Mesir Purba
-Masyarakat Jahiliah.
-Penentangan Dol Said,Mat Salleh.
-Perlombongan Bijih Timah.
-Dasar Pembangunan Ekonomi,
Dasar Pengswastaan. D.Pensyarikatan
Dasar pertanian negara.

SPM 2009 –
-Agraria vs Maritim.(ciri, pergantungan dan Iktibar & konsep saling bergantungan.
-Turki Uthmaniyah.
-Renaissance.
-Faktor nasionalisme.
-Undang-undang Tubuh Johor.
-Undang-undang Bertulis dan tidak bertulis.
-Persekutuan Tanah Melayu (PTM)
-Pakatan Murni.
-Dasar Luar Malaysia.Sila rujuk:
www.djlovehistory.blogspot.com

SPM 2010 Trial dan Ramalan SPM 2010
TINGKATAN 4
Bab 1 (Tema 1)
-Tamadun India /Indus. *
-Tamadun China.*
( 6 aspek )

Bab 2 (Tema 1)
-Tamadun Rom
-T.Yunani (keseluruhan sudah keluar)
-T.China.*
-T.India.*

Bab 3 (Tema 2)
-Kepentingan candi,pengaruh Hindu Buddha dalam sastera.*
-Pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat Asia tenggara. (politik, ekon dan sosial)
-Kerajaan Srivijaya & kuasa Maritim.
-Kerajaan Kedah Tua.
-Kepentingan Candi.
-Kepentingan Bahasa Sanskrit.

Bab 4 (Tema 3)Islam di Makkah.
-Amalan sistem Kabilah.
-kerasulan nabi Muhammad s.a.w *
-Penentangan Islam di Makkah.
-Reaksi masyarakat di Makkah.

Bab 5 (Tema 3)Islam di Madinah.
-Perjanjian Aqabah.*
-Pembukaan Kota Makkah (8 hijrah)*

Bab 6 (Tema 3)
-Sumbangan Umaiyah (Tahap 1 dan 2)*
-Sumbangan Abbasiyah (intelektual)*
-Sumbangan Tamadun Islam kepada Tamadun barat.
-Pertembungan Tamadun islam.
-Sumbangan T.Islam dm bidang sains.
-Sumbangan Ibnu Sina.
-Sumbangan dalam bidang seni.

Bab 7 (Tema 4)
-Teori kedatangan Islam Asia tenggara.3 teori
-Cara penyebaran Islam ke Asia tenggara.*
Perkahwinan, gol bangsawan,kelhiran K.Islam, pusat kebudayaan, mubaligh, keistimewaan Islam)
-Kesan penyebaran Islam Asia Tenggara.
-Pengaruh Islam ke A.Tenggara (hampir keseluruhannya sudah keluar)


Bab 8 (Tema 4)
-Kesan Islam terhadap sosiobudaya.
(pendidikan, bahasa dan ekon, kesenian & gaya hidup)*
-kesan kedatangan islam terhadap perdagangan, m.wang dan percukaian.


Bab 9 (Tema 5)
-Zaman gelap *
-Zaman Reformation.
-Ciri-ciri Fedulisme di Eropah dan ciri-masy. Melayu tradisional.

Bab 10 (Tema 6)
-Dasar British terhadap Undang-undang tanah.*
- Kesan-kesan terhadap ekonomi.
(perbandaran, pembentukan masyarakat berbilang kaum, sistem pendidikan vernakular, perkilangan, pengangkutan & kesihatan)


TINGKATAN 5

Bab 1 (Tema 1)
- Perkembangan nasionalisme pada dua tahap.
-Gerakan nasionalisme di Thailand.
-iktibar drp.gerakan nasionalisme.

Bab 2 (Tema 1)
- Faktor penentangan tempatan
-Tokoh (sudah keluar spm Naning, J.Brooke, Mat Salleh)
-Gerakan Islah.
-Gerakan nasionalisme Zaman Jepun.*

Bab 3 (Tema 2)
-Pembinaan negara bangsa di Melaka dan negeri Melayu.*
-Undang2 Tubuh Negeri Melayu.(kecuali Johor)

Bab 4 (Tema 3)
-Persekutuan Tanah Melayu 1948. (kecuali….)*
-Tokoh penggerak.
-Politik di Sabah dan Sarawak.


Bab 5 (Tema 4)
-Suruhanjaya Reid.
-Peranan tokoh2 kemerdekaan.

Bab 6 (Tema 4) Bab favourite.
- Suruhanjaya Cobbold.*
-JAK.Bab 7 (Tema 5)
-Raja berpelembagaan,Tugas Yang Dipertuan Agong.*
-Sistem Pemerintahan Malaysia (Tiga badan)*
-Parti politik di Malaysia.
-Senarai Persekutuan & Negeri.
Lambang Negara/Jata negara.*
-Lagu Negaraku.
-Bendera Jalur Gemilang.*

Bab 8 (Tema 5)
-Rancangan Lima tahun malaysia.*
Tahap 1 dan 2.
-Wawasan 2020*
-langkah mendaulatkan bahasa*
-Dasar pendidikan. kebangsaan.*

Bab 9 (Tema 6 )
-Koridorraya Multimedia.*
-Konsep K ekonomi dan K masyarakat.*
-3 Tahap pembentukan dasar luar Malaysia. *(dasar dan kenapa)
-Perang Dunia Pertama.noor arbaiah
file ramalan/2010
sila rujuk
www.djlovehistory.blogspot.com

Wednesday, May 12, 2010

Contoh karangan kesan perayaan.

Kesan perayaan kepada saya dan keluarga.

Setiap kali saya dan keluarga menyambut perayaan ---------------- (namakan), saya mendapati hubungan keluarga kami akan bertambah erat. Apatah lagi setiap kali perayaan ini, kami sekeluarga akan menyambut bersama-sama di ________ (di rumah ibubapa/datuk nenek)saya. Kami sekeluarga malah keluarga bapa dan ibu saudara saya akan berkumpul beramai-ramai di rumah (saya/datuk saya)dan beraikan hari perayaan ini bersama-sama.
Selain itu, kami juga dapat menikmati pelbagai juadan makanan tradisi seperti (rendang, baulu dan ketupat -Hari Raya, perayaan lain, namakan) Makanan paling istimewa adalah 'ayam golek' masakan neneka saya yang dimasak dengan menggunakan tebu dan dibakar dengan arang. Hidangan lain adalah Nasi Beriani. Kami juga berkongsi memeriahkan perayaan ini dengan mengenakan baju baru seperti kebaya, baju kurung pesak, baju melayu cekak musang (perayaan lain, namakan)

Kesan Perayaan kepada masyarakat.
Perayaan ................(namakan) menjadikan masyarakat malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa bersatu dalam meraikan perayaan ini. Sebagai contohnya, kita menyambut perayaan ini, kami akan diziarahi oleh masyarakat lain khususnya jiran-jiran berdekatan, teman-teman keluarga, dan sahabat keluarga kami.
Dengan berkongsi juadah dan sambutan perayaan ini, kami juga dapat merealisasikan Motto negara yang dilancarkan oelh Perdana Menteri Malaysia yang keenam iaitu Konsep Satu Malaysia.
Perayaan ini juga membuktikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup dan rukun serta damai dalam satu negara.

Kesan Perayaan kepada Negara.
Berdasarkan kajian terhadap kedatangan perlancung ke Malaysia, menunjukkan antara faktor kedatangan pelancung luar ke Melaysia selain daripada faktor keamanan adalah, faktor keharmonian rakyat Malaysia yang dapat hidupo berkongsi perayaan mereka. Jika diperhatikan Malaysia mempunyai banyak sekali samputan perayaan yang berkaitan dengan agama serta bangsa. Pada tahun ini sahaja, bermula dengan Sambutan hari raya Cina, kemudiannya masyarakat menyambut Tahun Baru Hindu (Thaipisam), Wesak, hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil adha, Krismas dan sebagainya.
Perayaan yang berbilang juga memberi pengukuhan kepada ekonomi negara kerana setiap kali menjelang perayaan, rakyat Malaysia akan membeli belah untuk memenuhi kehendak dan sambutan kepada perayaan mereka. Contohnya dalam menyambut perayaan ini ..........(namakan) masyarakat lainnya akan turut berbelanja kerana potongan harga murah yang ditawarkan daripada pusat membeli belah.
Perayaan ini juga memberi kesan sosial yang lebih utuh kerana masyarakat yang berbilang kaum dapat mengeratkan silaturrahim sesama ahli masyarakat.

Contoh Sumber, Internet.

Sumber ini diambil daripada Wikipedia Bahasa melayu/Hari Raya Aidil Fitri.Sumber ini dikira sebagai satu sumber. Wikipedia menyediakan banyak sekali rencana belkaitan Perayaan Tahun Baru Cina dan sebagainya. Murid sudah mempunyai satu sumber iaitu internet.

Sumber lain : buku, majalah, wawancara,lawatan.

Hari Raya Aidilfitri
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, gelintar
Hari Raya Aidilfitri
Nama rasmi Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Puasa, Bahasa Arab: عيد الفطر 'Ayd al-Fiṭr

Juga dinamakan Hari Raya Fitrah, Eid, Idul Fitri, Lebaran (Indonesia), Shemai Eid (Bangladesh), Ramazan Bayramı (Turki)

Diraikan oleh Umat Islam seluruh dunia, juga bukan muslim di negara Muslim
Jenis Perayaan agama
Keutamaan Menandakan berakhirnya bulan Ramadhan, bulan puasa
Tarikh 1 Syawal

Tarikh 2009 21 September

Tarikh 2010 10 September

Tarikh 2011 31 Ogos

Perayaan Menghias, menziarahi keluarga dan sahabat taulan, memasang lampu pelita, balik kampung
Amalan Solat

Berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha, perayaan umat Islam lain, yang disambut 70 hari kemudian

Hari Raya Aidilfitri (bahasa Arab: عيد الفطر‎; 'Ayd al-Fiṭr; "perayaan fitrah") disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah, dan Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia tidak kira bangsa sama ada Melayu,India-Muslim dan lain-lain bangsa di seluruh dunia yang beragama Islam bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadhan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam, selain Hari Raya Korban.
Hari Raya Puasa bermula melalui dua cara; iaitu melalui rukyah (melihat anak bulan) ataupun secara hisab(kiraan). Sekiranya melalui rukyah, apabila anak bulan kelihatan, ini menandakan bermulanya bulan Syawal, iaitu bulan ke-10 dalam Takwim Hijrah Islam. Di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan oleh pegawai bertugas pada sebelah petang hingga waktu maghrib di beberapa tempat strategik
Zakat fitrah dan takbir
Perayaan Hari Raya Puasa merupakan berakhirnya tempoh untuk membayar zakat fitrah iaitu zakat yang dikenakan kepada mereka yang masih hidup sehingga masa itu. Zakat fitrah tidak perlu dibayar bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kebiasaannya orang Islam juga akan mula membayar zakat fitrah semenjak bulan puasa bermula dan zakat fitrah ini akan berhenti dikutip apabila solat sunat Aidilfitri dimulakan. Oleh itu, pada kebiasaannya solat sunat Aidilfitri dilewatkan sedikit berbanding solat sunat Aidiladha. Hikmahnya dilewatkan sedikit solat sunat Aidilfitri adalah bagi membenarkan peluang bagi mereka yang belum membayar zakar menunaikan kewajipan mereka dan disunatkan makan dahulu sebelum pergi ke masjid. Berlainan pula, solat sunat Aidiladha digalakkan diawalkan waktunya bagi memberi lebih banyak masa untuk penyembelihan korban. [1]

Apabila tarikh Hari Raya telah ditentukan, umat Islam akan bertakbir dan bertahmid sambil memuji kebesaran Allah. Tempoh bertakbir bagi Hari Raya Aidilfitri adalah antara terbenamnya matahari(hari terakhir bulan Ramadan) sehingga solat sunat Hari Raya Aidilfitri bermula pada pagi 1 Syawal tahun Hijrah. Hari raya disambut pada pagi hingga malam.
Simbol


Gambar ketupat yang dianyam dari riben.
Simbol terkenal bagi perayaan Hari Raya di Malaysia ialah ketupat. Ketupat adalah juadah istimewa yang masih dihidangkan pada hari ini. Ketupat adalah nasi yang dikukus di dalam anyaman daun kelapa atau daun palas dan selalunya dihidangkan bersama dengan rendang. Juadah-juadah yang lain termasuklah lemang, lontong, dodol, dan kuih raya.
Namun begitu, simbol lain yang berteraskan Islam seperti kalimah Allah dan Nabi Muhammad, bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, geometri, dan lain-lain yang tiada unsur haram juga adalah digalakkan untuk digunakan sebagai simbol perayaan Hari Raya Aidilfitri.
Persiapan
Di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri disambut dengan meriah. Berminggu-minggu sebelum perayaan tersebut menjelma, suasana persiapan menjelang Aidilfitri telah dirasai. Pusat-pusat membeli-belah akan mengadakan jualan murah dan dihiasi dengan perhiasan secara besar-besaran. Lagu-lagu raya juga akan diputarkan di radio dan di televisyen. Rancangan-rancangan yang berkisarkan Aidilfitri akan ditayangkan. Bank, sekolah, dan premis-premis perniagaan akan ditutup selama beberapa hari sehingga seminggu sempena Aidilfitri.
Di jalan raya utama dan lebuh raya di seluruh negara, kesesakan akan berlaku akibat kebanjiran warga bandar yang pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidilfitri bersama-sama sanak saudara dan kaum keluarga. Fenomena ini juga dikenali sebagai Balik Kampung.
Amalan lazim
Antara amalan yang dilakukan pada Hari Raya Aidilfitri ialah amalan berziarah. Amalan ini adalah bertepatan dengan suruhan agama Islam itu sendiri. Pada pagi Hari Raya Aidilfitri(selalunya sebelum dan sejurus sesudah menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri), umat Islam yang telah kehilangan saudara-mara akan mengunjungi pusara mereka dan menghadiahkan Surah Al-Fatihah atau bacaan surah Yaasin. Kemudian mereka akan berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan. Mereka akan bermaaf-maafan dan melupakan kesilapan yang lampau. Pada asasnya, Hari Raya adalah hari untuk bergembira, bermaaf-maafan, dan hari untuk mengeratkan tali persaudaraan di kalangan umat Islam di samping meraikan kejayaan beribadah kepada Allah.
Amalan memberi wang kepada kanak-kanak juga amat popular pada Hari Raya. Duit raya selalunya diberikan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak melalui sampul duit yang selalunya berwarna hijau dan kuning. Sampul duit raya diadaptasi daripada amalan orang Cina yang memberi sampul merah berisi wang ataupun "Ang Pau". Pada Hari Raya, sampul selalunya berwarna selain daripada warna merah, iaitu hijau atau kuning. Terdapat pelbagai saiz sampul yang dikeluarkan oleh bank-bank dan syarikat-syarikat perniagaan, antaranya saiz yang bersesuaian dengan saiz wang kertas polimer RM 5. Kadangkala amalan pemberian Duit Raya diganti dengan pemberian hadiah-hadiah.
Sudut agama pula, malam tujuh likur sering dikaitkan dengan Lailatulqadar iaitu detik keemasan untuk individu Muslim merebut syurga apabila malaikat dan Jibril akan turun ke bumi untuk mengaminkan doa orang yang bersembahyang, bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Dengan itu timbullah tradisi memasang pelita bagi sebagai simbol meraikan bulan mulia dan memudahkan membantu mereka yang berjalan ke surau atau masjid bagi menunaikan tarawih kerana merebutkan Lailatulqadar, kerana suasana pada malam terlalu gelap dan mungkin membahayakan keselamatan. Ini adalah kerana pada masa dahulu, tiada kemudahan elektrik seperti hari ini.[2]
Malah diriwayatkan juga Ali k.w. mengelilingi masjid-masjid pada bulan Ramadhan dengan membawa lampu sambil mengucapkan kata-kata yang bermaksud: "Semoga Allah s.w.t. menerangi kubur Umar sebagaimana dia telah menerangi masjid-masjid kami." [3], dan juga riwayat dari Umar (رضى الله عنه) menyebutkan bahawa:
"Barangsiapa yang memberikan lampu penerang pada masjid-masjid Allah maka Allah akan memberi pula baginya lampu penerang di dalam kuburnya. " [4]

Rumah-rumah terbuka akan diadakan pada Hari Raya itu sendiri ataupun sepanjang bulan Syawal. Kemeriahan Hari Raya Aidilfitri selalunya akan berpanjangan sehingga sebulan, dan kemeriahan itu akan hilang dengan sendirinya apabila semua orang pulang ke bandar setelah cuti tamat.Biasanya minggu pertama hari raya,jalan akan dipenuhi dengan kereta dan menyebabkan jalan sesak.
Pakaian
Baju Melayu adalah pakaian tradisi kaum Melayu yang dipakai oleh kaum lelaki di Malaysia pada Hari Raya. Pakaian ini dilengkapi dengan songkok dan lilitan songket di bahagian pinggang. Pakaian yang menjadi kebiasaan kaum wanita pula ialah Baju kurung dan Baju kebaya. Setiap tahun pelbagai fesyen diperkenalkan bagi mempelbagaikan rekaan baju-baju tradisi ini. Pada tahun 2005, pemakaian batik, songket, dan baju kebaya nyonya semakin meningkat hasil promosi dan komersialisasi oleh Allahyarhamah Datin Seri Endon Mahmood, isteri kepada bekas Perdana Menteri Malaysia ke-5, Tun Abdullah Ahmad Badawi.
Aidilfitri dalam Kalendar Masihi
Tarikh Hari Raya Aidilfitri adalah sentiasa tetap dan sama mengikut kalendar Hijrah. Namun begitu tarikhnya sentiasa berubah mengikut kalendar Masihi kerana kalendar Hijrah adalah mengikut peredaran bulan manakala kalendar Masihi pula mengikut peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Oleh itu, tarikh Hari Raya adalah berbeza daripada tahun ke tahun, dengan beza lebih kurang antara sepuluh hingga 15 hari.
Hari Raya pada tahun-tahun yang akan datang diramalkan akan jatuh pada tarikh-tarikh berikut. Tarikh-tarikh tersebut adalah tertakluk kepada perubahan.
• 2008: 1 Oktober
• 2009: 21 September
• 2010: 10 September
• 2011: 31 Ogos
• 2012: 19 Ogos
• 2013: 8 Ogos
• 2014: 29 Julai
• 2015: 19 Julai
Hari Raya bermula pada malam sebelum tarikh-tarikh tersebut, bermula terbenamnya matahari

Saturday, April 24, 2010

Susunan Projek Kerja Kursus PMR 2010 1

Susunan Projek Kerja Kursus.
Tajuk: Perayaan Kaum di Malaysia. Kaum Melayu : sambutan Aidil Fitri/Adha, Kaum Cina: Tahun Baru China, India : Thaipusam..kaum-kaum lain, Murut, Kadazan dan sebagainya. (Hari Gawai dan lain-lain lagi)

1.Cover dan borang (bergantung kepada sekolah anda/guru anda)

2. Susunan dikedudukan pertama (2)
Elemen 1 (mengandungi bahan bukti) Bahan bukti mesti mengandungi 4 bahan bukti.
a) Majalah /buku/akhbar /jurnal : yang mengandungi rencana berkaitan dengan perayaan kaum (bukan agama seperti Krismas sebab tidak ada hak kaum/bangsa untuk meraikannya) Mesti mengandungi tajuk buku, penulis, penerbit, tahun terbitan dan rencana terbabit. Akhbar jika boleh mengandungi kepala surat akhbar (jika tidak tulis nama akhbar dan muka suratnya) (jika ada sumber buku, majalah, jurnal = 3 sumber)

3.Senarai kandungan:
1. Penghargaan. ( sekurangnya tiga pihak : guru, sekolah, ibubapa, kawan2, pihak lain ) (lihat contoh) 2.Objektif kajian (lihat contoh) minimum 3 elemen seperti contoh.
3.Kaedah kajian (lihat contoh) minimum 3 elemen seperti contoh
4.Hasil Kajian : beberapa aspek kajian yang berkaitan. (lihat contoh)
5.Rumusan hasil kajian (lihat contoh) minimum 3 elemen seperti contoh
6.Esei Patriotisma (lihat contoh) minimum 3 elemen seperti contoh
7.Lampiran (lihat contoh) minimum 4 elemen seperti contoh
8.Rujukan (lihat contoh) minimum 4 elemen seperti contoh
9. Senarai jadual perlaksanaan.

4. Hasil kajian.
5.Rumusan hasil kajian (lihat contoh) minimum 3 elemen seperti contoh
6.Esei Patriotisma (lihat contoh) minimum 3 elemen seperti contoh
7.Lampiran (lihat contoh) minimum 4 elemen seperti contoh
8.Rujukan (lihat contoh) minimum 4 elemen seperti contoh
9. Senarai jadual perlaksanaan

Projek Kerja kursus PMR 2010 - 2

SMK DAMANSARA JAYA
PROJEK KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2010

Murid mesti menjawab tiga bahagian projek :
Bahagian A:
1. Esei berhubung Perayaan Tradisi Kaum di Malaysia.
2. Rumusan patriotisme berhubung perayaan ini. Iktibar mesti dipecahkan kepada diri sendiri,bangsa dan negara.(akan dihuraikan kemudian)

Bahagian A: Kajian bertajuk : Perayaan Tradisi Kaum di Malaysia.
Murid mesti mendapatkan bahan-bahan yang berhubung dengan perayaan (Satu perayaan sahaja)
Hasil kajian mesti mengandungi:
1.Perayaan Tradisi (nama perayaan /nama lain.-pihak/etnik/kaum yang terlibat. -tarikh/tempoh masa dirayakan.dan tujuan perayaan disambut)

2.Latar belakang (sejarah/asal usul perayaan. Upacara khusus dalam perayaan/ individu yang terlibat mengetui perayaan khusus dan tempat khususu sambutan dijalankan)

3.Persiapan sambutan perayaan.(Sebelum, Semasa,selepas,peraturan/pamtang larang/amalan sampingan)

4.Kesan perayaan (kekeluargaan/perpaduan/perlancongan/kebudayaan/peluang pekerjaan/keagamaan/kepercayaan/pengekalan tradisi/pendidikan /pengetahuan - mana-mana empat kesan)

Contoh : Thaipusam, Tahun Baru China, Sambutan Hari Raya Aidil Fitri. Gawai ..dll

Bahagian B:
1.Menulis esei yang tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan: Bagaimanakah sambutan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? (akan dihuraikan kemudian dan diberikan contoh)
Contoh objektif kajian.
Objektif Umum:
1. Saya dapat mempelajari kemahiran mencari, mengumpul fakta daripada sumber yang sahih.
2. Saya dapat mengelas, menganalisis dan merumus secara rasional mengikut tajuk yang diberikan.
(Tulis dalam perenggan seperti karangan)

EG: Dengan menulis Projek kerja kursus ini, saya dapat ….

Objektif khusus:

Projek kerja kursus ini membolehkan saya mengkaji perayaan tradisi kaum Melayu seperti perayaan Sambutan Aidil Fitri dengan terperinci seperti nama perayaan yang lain seperti hari Raya. Hari Raya biasanya disambut oleh Kaum Melayu atau orang Islam di Malaysia.
Projek ini juga membolehkan saya menghayati warisan budaya peninggalan nenek moyang saya dahulu iaitu saya dan penglibatan keluarga yang terlibat sama dengan sambutan perayaan ini seperti menyediakan makanan, pakaian dan rumah sempena sambutan perayaan ini. (membolehkan saya menghajati perayaan yang disambut oleh kaum…, di Malaysia. Perayaan ini unik untuk dikaji kerana menggambarkan unsur 1 Malaysia yang diwara-warakan oleh Perdana Menteri Malaysia)
Saya juga dapat menyemai nilai-nilai patriotisme bersama kawan-kawan saya dan keluarga seperti kerjasama, saling bantu membantu, bangga terhadap kaum dan bangsa sendiri serta berdisiplin.

Projek ini juga dapat membantu saya mengesan kesan perayaan ini iaitu ………kepada diri saya, keluarga, masyarakat serta negara saya, Malaysia.

Kaedah Kajian
Saya menggunakan kaedah kajian sumber bertulis seperti buku dan majalah untuk mengkaji perayaan tradisional saya iaitu… (namakan buku-buku itu)
Saya juga telah menalankan penyelidiakn di Perpustakaan iaitu di…………. (alamat perpustakaan)bagi mendapatkan maklumat tambahan bagi mencari isi tambahan bagi melengkapkan projek ini.
Saya telah mewawancara individu seperti datuk saya / ibu saya/ jiran saya iaitu……, …., …. dan …..(nama) bagi mendapatkan maklumat mengenai perayaan ini.
Saya juga telah melayari laman Internet bagi mengetahui latar belakang perayaan, persiapan, tempoh masa sambutan dengan terperinci iaitu lawan web………………………..
Saya juga telah menggunakan kaedah menonton filem bertajuk …bagi memahami keadaan sebenar peristiwa tersebut.
Saya juga telah melawat (Contoh , Muzium Negara atau Arkib Negara ) bagi mendapatkan maklumat tambahan tentang peristiwa/perayaan yang saya kaji.Rumusan.
Pengekalan tradisi perayaan ini amat penting bagi pendapat saya kerana dengan ini, kita dapat menghayati budaya tradisi kaum sendiri atau budaya rakyat Malaysia yang lain.

Dengan menjalankan kajian, saya dapat mengkaji Perayaan … yang memberi saya pengalaman dari segi mencari maklumat. Saya telah pergi melawat.. (namakan) demi mencari maklumat. Saya juga memperolehi pengalaman dari segi wujudkan kerjasama antara rakan, peluang mewawancara …. (namakan siapa….)

Sebagai rakyat Malaysia, saya berbangga kerana dapat hidup sejahtera dan dalam kedaan harmoni walaupun Negara saya mempunyai masyarakat berbilang bangsa. Kepelbagaian kaum di Malaysia mencorakkan pelbagai budaya dan cara hidup masyarakat yang berbeza, sekaligus memberi warna kehidupan yang pelbagai kepada Negara yang kita cintai.

Saya amat berbangga mempunyai warisan budaya yang begitu tinggi nilainya. Rakyat kita hidup dengan mengamalkan budaya Kekitaan atau Bersemangat kekitaan (garis nilai) . Bangsa Melayu, Cina , India dan kaum-kaun lain di Malaysia, saling bekerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain. Perayaan yang berbilang kaum ini menunjukkan semangat perpaduan antara kaum telah dijalankan..

Rakyat sentiasa mengamalkan perasaan dan semnagat muhibbah atau semangat masyarakat.Walaupun menganut agama dan menjalani hidup yang berbeza amalan daripada segi budaya, masih ada sikap tolak ansur dan toleransi yang tinggi.

Saya amat bangga hidup di dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan perayaan sendiri. Sambutan dengan aman bagi setiap perayaan menujukkan negara kita sebuah negara yang kaya dengan keunikan rakyatmya.Penghargaan


Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru saya iaitu Puan Noor Arba’iah Ismail / Puan Latifah kerana dengan bantuannya, saya dapat menyiapkan projek kerja kursus ini dengan jayanya. Tanpa bimbingan guru saya, terutamanya contoh kajian di laman web ‘djlovehistory.blogspot.com’ saya pasti tidak akan dapat menyiapkan projek ini tepat masanya.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa saya iaitu ………………..dan ………………… kerana tanpa sokongan mereka serta keluarga saya, saya tentunya tidak dapat menghapiskan projek kerja kursus saya iaiatu kajian mengenai Stadium Merdeka. Kedua ibubapa saya bukan sahaja memberi sokongan moral, kewangan malah sanggup bersengkang mata bagi menemani saya bagi menyiapkan laporan dan hasil kajian projek kerja kursus.

Saya juga patut berterima kasih kepada portal dan laman web Perpustakaan Negara iaitu www.sejarahmalaysia.com.my dan kerana menyediakan portal yang lengkap berkaitan dengan ‘Stadium Merdeka’ bagi membolehkan saya mendapat maklumat terperinci dengan senang.

Saya juga amat berterima kasih kepada kawan-kawan saya iaitu …………….., ………………, dan ……………………. kerana sama-sama berkongsi idea, maklumat dan rujukan agar kami sama-sama menyiapkan laporan kerja kursus ini.

Tanpa kerjasama semua pihak, saya percaya dan yakin kajian projek kerja kursus saya tidak akan dapat dijalankan dengan jaya.Saya yakin dengan projek kerja kursus ini saya dapat menimba banyak pengalaman berharga terutamanya berkaitan perayaan kaum……….Bahagian B:
1.Menulis esei yang tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan: Bagaimanakah sambutan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia?


Insan yang mempunyai semangat berbangga sebagai rakyat Malaysia dapat dibentuk melalui kajian terhadap perayaan kaum tertentu seperti…………. kerana melalui kajian ini, kita dapat menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara dengan mempelajari dan meneruskan perayaan warisan bangsa ini.Dengan meneruskan dan memperkenalkan perayaan ini kepada generasi depan, bermakna mereka juga menyemai perasaan patriotik. Sekaligus menunjukkan bahawa kita menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. Dalam ertikata lain, melalui prinsip perayaan ini, kita dapat menunjukkan bahawa kita bangga dengan sejarah bangsa.

Melalui sambutan terhadap perayaasn ini juga , kita dapat menyemai semangat bersatu padu dan berharmoni di antara masyarakat majmuk. Dalam melaksanakan sambutan perayaan ini di Malaysia, kita juga dikehendaki bekerjasama dan tolong menolong antara ahli masyarakat. Semangat muhibah atau semangat bermuafakat yang dibentuk seterusnya akan melahirkan semangat patriotik antara anggota masyarakat.

Dalam melaksanakan sambutan hari perayaan juga, masyarakat Malaysia mestilah menunjukkan semangat disiplin yang tinggi Aktiviti seperti seperti ini juga memerlukan kita mempamerkan sikap bertindak wajar serta mematuhi undang-undang walaupun ketika mengadakan sambutan perayaan kaum masing-masing. Keadaan ini jika disemai berterusan akan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai disiplin yang tinggi terhadap peraturan negara.

Proses menyambut peristiwa perayaan kaum juga mempamerkan sikap rajin dan gigih . Kita juga mesti menunjukkan sikap berdikari bagi menjayakan sambutan biasanya dilakukan secara kerjasama berpasukan bermula daripada keluarga, kaum, masyarakat dan negara. Dalam proses menjayakan peristiwa ini, kita juga perlu menunjukkan sikap tabah menghadapi cabaran bagi melengkapkan perayaan tersebut. Sikap rajin, tabah dan berdikari ini akan menjadikan warga negara menyemai sikap-sikap ini bagi memajukan negara.

Rakyat Malaysia juga telah memperlihatkan Semangat kekitaan yang tinggi, dengan menunjukkan sikap bersatu padu dan berharmoni. Sikap masyarakat pelbagai kaum yang bertolak ansur dan bertoleransi memudahkan proses hormat menghormati antara satu sama lain. Situasi ini sekaligus akan mengwujudkan keadaan muhibbah atau semanagat bermasyarakat yang tinggi, sekaligus mempu mengwujudkan negara yang aman dan makmur.Sila ke Face book : add nama guru : Puan Noor Arbaiah Ismail. Boleh tanya on line/ e-mel kepada norafuaddj@gmail.com atau ke www.djlovehistory.blogspot.com

Monday, April 12, 2010

Tradisi Kaum..

Tradisi kaum - melihat perayaan daripada sudut sambutan kaum secara majoriti. Contohnya orang Melayu yang biasanya menyambut Hari Raya. (kalau ada kaum lain, dianggap manoriti)Orang Cina yang menyambut Tahun Baru Cina (walaupun ada yang tidak menyambutnya kerana kelainan agama)

Tuesday, March 2, 2010

Projek Kerja Kursus PMR 2010

Murid mesti menjawab tiga bahagian projek :
Bahagian A:
1. Esei berhubung Perayaan Tradisi Kaum di Malaysia.
2. Rumusan patriotisme berhubung perayaan ini. Iktibar mesti dipecahkan kepada diri sendiri,bangsa dan negara.(akan dihuraikan kemudian)

Bahagian B:
1.Menulis esei yang tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan: Bagaimanakah sambutan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? (akan dihuraikan kemudian dan diberikan contoh)Bahagian A: Kajian bertajuk : Perayaan Tradisi Kaum di Malaysia.
Murid mesti mendapatkan bahan-bahan yang berhubung dengan perayaan (Satu perayaan sahaja)
Hasil kajian mesti mengandungi:
1.Perayaan Tradisi (nama perayaan /nama lain.-pihak/etnik/kaum yang terlibat. -tarikh/tempoh masa dirayakan.dan tujuan perayaan disambut)

2.Latar belakang (sejarah/asal usul perayaan. Upacara khusus dalam perayaan/ individu yang terlibat mengetui perayaan khusus dan tempat khususu sambutan dijalankan)

3.Persiapan sambutan perayaan.(Sebelum, Semasa,selepas,peraturan/pamtang larang/amalan sampingan)

4.Kesan perayaan (kekeluargaan/perpaduan/perlancongan/kebudayaan/peluang pekerjaan/keagamaan/kepercayaan/pengekalan tradisi/pendidikan /pengetahuan - mana-mana empat kesan)

Contoh : Thaipusam, Tahun Baru China, Sambutan Hari Raya Aidil Fitri. Gawai ..dll

Thaipusam
Perayaan ini disambut sebagai tanda kesyukuran oleh penganut agama Hindu, serta sebagai tanda penghormatan kepada tuhan Muruga atau Subramaniam. Perayaan ini paling meriah disambut di Kuala Lumpur, di mana kenderaan berhias tuhan Muruga dibawa berarak menerusi jalan-jalan tertentu di bandaraya sebelum berakhir di Batu Caves, Selangor. Ribuan penganut berarak sambil memikul Kavadi, menarik perhatian ramai pengunjung. Thaipusam diraikan secara besar-besaran di Selangor, Pulau Pinang, Melaka, Johor dan Perak.

Lokasi: Selangor, Pulau Pinang, Melaka, Johor, Perak .
Tahun Baru Cina
Tahun Baru Cina menandakan hari pertama kalendar Bulan dan perayaan ini disambut selama 15 hari. Limau Mandarin dan putik pohon plum, yang melambangkan kemewahan serta nasib baik, menghias rumah penduduk berbangsa Cina, serta kompleks-kompleks membeli-belah. Tarian naga dan tarian singa berserta paluan gendang yang bersemangat menambahkan lagi suasana meriah perayaan ini. Pada malam sebelum Tahun Baru, ahli keluarga berkumpul menikmati jamuan makan malam, diikuti dengan rumah terbuka meraikan sanak saudara dan sahabat handai pada keesokkan harinya.

Lokasi: Seluruh Malaysia
Hari Wesak
Pada hari Wesak, penganut Buddha memperingati kelahiran, kesedaran dan kematian Buddha. Para penganut mempersembahkan pemberian mereka dan menjalankan upacara seperti ‘mandian patung Buddha’, pembacaan mentera dan membakar colok. Upacara perlantikan sami biasanya dilangsungkan di kuil-kuil Buddha. Pada sebelah malam diadakan perarakan di kotaraya seperti Kuala Lumpur, Johor Bharu, Seremban, Melaka dan Georgetown. Gawai Dayak
Gawai Dayak disambut oleh kaum Iban, Orang Ulu serta Bidayuh di Sarawak pada awal bulan Jun bagi menandakan penghujung musim menuai. Perayaan yang mempesonakan ini memaparkan pelbagai upacara tradisional serta tarian yang diadakan di rumah-rumah panjang di seluruh Sarawak. Sanak-saudara serta para pengunjung dijamu minuman tuak serta hidangan ayam yang dimasak di dalam buluh, dan pelbagai masakan tradisional yang lain di rumah-rumah terbuka di sini.

Lokasi : Sarawak

Lokasi: Seluruh Malaysia.

Friday, February 19, 2010

Baca at LRT 2Petikan : Encik Zamri Mohamad :Facebook.

Untuk perhatian tuan/puan yang telah mensahkan kehadiran:
Apa yang perlu tuan dan puan bawa?

Bagi mereka yang sudah mengisi borang online ini http://bit.ly/lrtfebruari dan sah akan hadir mohon bawa sebatang pen.

Ini bagi mengisi borang keahlian yang akan diedarkan di Taman Jaya.

Kedua

Pembelian tiket ke destinasi.

Tuan dan Puan membeli tiket ke LRT Taman Jaya.

Kita akan keluar dari gerabak LRT dan terus turun ke bawah dan keluar dari stesyen berhadapan kaunter masuk.

Mengapa?

Kerana ruang menunggu di atas tidak dapat menampung jumlah yang di luar jangkaan.

Ketiga.

Bagi mereka yang merancang mahu memilih stesyen LRT mana mahu diikuti, berikut merupakan stesyen yang menjadi tumpuan penyokong Baca@LRT

Insya-Allah, kali ini kita akan menaiki tren empat gerabak (four-car). Ini bagi memberi lebih keselesaan kepada para pembaca yang bilangannya dijangka meningkat kali ini. Tren ini mampu memuatkan 800 sehingga 950 penumpang.

Tren empat gerabak dijangka tiba di Stesen Gombak pada jam 10:06 pagi.

Seterusnya kita akan bertemu dengan rakan-rakan pembaca yang lain pada waktu-waktu berikut:

KLCC - *10:25 pagi Kelab Tidur Dengan Buku
Masjid Jamek - *10:30 pagi Sindiket SOL-JAH
KL Sentral - *10:35 pagi Ramlee Awang Murshid Fan Club (RAMFC)

Tidak perlu terlalu awal berada di stesyen LRT lain. Sekitar jam 10.00-10.15 pagi sudah cukup bagus.

Tren dijangka tiba di Stesen Taman Jaya pada jam 10:46 pagi.

Friday, February 5, 2010

Baca at LRT 20 FebruariBACA@LRT Kembali!

Versi Februari menjanjikan kelainan

Kali ini kita baca buku dengan tema "Baca Sastera".

Bawa buku sastera pilihan anda dan kita baca bersama-sama sepanjang perjalanan!

"Bagaimana jika saya tiada buku sastera?"
Tidak mengapa, bacalah bahan yang tuan-puan suka.
Tiada kekangan, tiada halangan!

Tarikh 20 Februari 2010
Masa jam 10 pagi
Bermula dari Terminal Putra LRT Gombak sehingga LRT Taman Jaya.

Mengapa Taman Jaya? Jika tuan dan puan merancang membeli buku, di situ terdapat sebuah kedai buku yang menjual buku-buku baru pilihan tuan dan puan pada harga yang rendah iaitu di Book Xcess, Amcorp Mall.

Tentatif program

9.45 pagi - berkumpul stesen masing-masing. Kenali, tegur dan ikut ejen BACA@LRT di stesen anda.

Tuan dan puan boleh memilih sama ada mahu menaiki dari stesyen Terminal Putra Gombak,
Stesyen KLCC (dipimpin oleh Kelab Tidur dengan Buku)
Stesyen Masjid Jamek (dipimpin oleh tim Sindiket Soljah)
dan Stesyen KL Sentral (dipimpin oleh tim Ramlee Awang Mursyid Fan Club RAMFC)

Foto akan diedarkan dalam Facebook tempoh terdekat.

10.00 pagi - Kumpulan Terminal Putra akan bergerak dari stesen. Ejen dalam tren akan sms ejen di setiap stesen sebelum tren dari Terminal Putra tiba di stesen berikutnya.

11.45 pagi - Tiba di Stesen Taman Jaya. Sessi berkongsi pengalaman dan mengambil gambar kenangan.

------

Nota: Tidak ada taklimat rasmi di stesyen. Sama seperti edisi Januari.

------

Metod kali ini berbeza, kita mula membaca buku selepas lima minit berada dalam LRT secara berperingkat bagi mencipta keadaan natural.

Wednesday, January 13, 2010

SPM 2010, Bab 1 tingkatan 4

Bab 1 : hanya soalan yang berkaitan Mesopotamia yang pernah ditanyakan. SPM 2004 menjadikan semua tajuk lain penting bagi SPM 2010.Muka surat 4-8 (Bab 1)

1 Kreatif dan inovasi manusia dalam kehidupan seharian merupakan proses pembentukan tamadun.
(a) Nyatakan maksud tamadun.

- Berasal daripada bahasa Arab iaitu perkataan mudun dan madain
- Madana iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar
- Perkataan bahasa Inggeris iaitu Civilization
- Berasal daripada bahasa Greek iaitu Civitas yang bermaksud bandar
- Peradaban manusia
[ 2 markah ]

(b) Berikan ciri masyarakat bertamadun.

- Pertempatan kekal
- Kehidupan berorganisasi
- Sistem pemerintahan
- Pengkhususan pekerjaan
- Agama dan kepercayaan
- Bahasa dan sistem tulisan
[ 2 markah ]

(c) Namakan contoh sistem tulisan tamadun awal

- Cuneiform
- Piktograf
- Hieroglif
- Ideogram
[ 2 markah ]

(d) Nyatakan kepentingan sistem tulisan dalam masyarakat tamadun awal

- Penyimpanan rekod
- Penulisan undang- undang
- Mencatat hal-hal keagamaan
- Mencatat idea dan pemikiran manusia
[ 2 markah ]

(e) Jelaskan maksud tamadun mengikut pandangan masyarakat Barat dan Islam

- Masyarakat barat : pembangunan lahiriah seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan perbandaran
- Menurut Gordon Childe : pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan sesebuah tamadun dalam masyarakat
- Menurut Darcy Riberio dan R.A. Buchanan : menekankan kepentingan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun
- Menurut Islam : tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat
- Menurut Syed Naquib al-Attas : tamadun ialah pencapaian tahap tata susila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat
- Menurut Richard Sullivan : unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun
- Tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian bentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi mesti diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah, tatasusila dan moral
[ 2 markah ]


Muka surat 11 - 15

2
(a) Terangkan ciri negara kota Mesopotamia

- Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan
- Di dalam kota terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar
- Pusat sesebuah kota ialah rumah ibadat
- Kota mempunyai unit politik dan agama tersendiri
- Terdapat jalan raya yang lurus
- Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang
- Terdapat sungai yang memudahkan pengangkutan
- Mudah dihubungi dengan wilayah sekitarnya melalui jalan laut
- Terdapat kawasan tanah pamah
[ 2 markah ]

(b) Nyatakan peranan raja dalam sistem pemerintahan teokrasi di Mesopotamia.

- Raja sebagai ketua pentadbir
- Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan
- Raja dianggap tuhan / wakil tuhan
- Raja sebagai pemilik negara kota
- Raja ketua tentera
- Raja ketua pendeta
- Raja ketua agama
- Menentukan pentadbiran ziggurat
- Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat
[ 3 markah ]

(c) Senaraikan ciri Kod Undang-Undang Hammurabi.

- Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
- Hukuman denda dan setimpal dengan kesalahan
- Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat
- Mengandungi 282 undang-undang
- Dipahat pada tembok dan tiang besar
- Digubal semasa Hammurabi
[ 3 markah ]

(d) Jelaskan faedah penggunaan sistem tulisan terhadap perkembangan tamadun Mesopotamia.

- Mewujudkan sistem pendidikan
- Lahirnya jurutulis
- Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat
- Melahirkan tradisi kesusasteraan
- Terhasilnya epik Gilgamesh
- Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, metematik dan geometri
- Perkembangan dalam ilmu perubatan
- Ubat-ubatan dapat dikatalogkan
- Cara mengubati penyakit dicatat
- Cara menggunakan ubat-ubatan dapat dicatat
[ 2 markah ]


Muka surat 23-28

3
(a) Nyatakan dua ciri bandar terancang di Mohenjo-Daro dan Harappa.

- Teratur dan sistematik
- Bandarnya terbahagi kepada dua bahagian
- Di kelilingi oleh tembok
- Bahagian utamanya merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan
- Bahagian kedua ialah kawasan perumahan
- Disusun berasaskan blok berbentuk empat segi
- Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus
- Terdapat sistem kumbahan terancang
- Sungai berfungsi sebagai jalan perhubungan
[ 2 markah ]

(b) Jelaskan pengkhususan pekerjaan masyarakat tamadun Indus?

- Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan / pertanian / pertukangan / pembuatan / artisan
- Aktiviti perdagangan membabitkan perdagangan luar termasuk dengan Mesopotamia
- Bukti penemuan cop mohor Indus di Mesopotamia
- Hasil perdagangannya ialah emas/gading gajah/manik/hasil pertanian
- Petani bercucuk tanam makanan seperti barli/kacang
- Ahli masyarakat menjadi artisan terlibat dalam pembinaan/penghasilan barangan logam/barangan tembikar
[ 2 markah ]

(c) Senaraikan organisasi sosial masyarakat Lembah Indus

- Terbahagi kepada dua golongan / golongan atasan dan golongan bawahan
- Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang
- Pendeta mempunyai kuasa/pengaruh yang besar dalam mengawal akviti masyarakat terutama perkara yang melibatkan keagamaan
- Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendeta
- Golongan bawahan terdiri daripada petani dan buruh
- Petani menjalankan aktiviti pertanian dan menyalurkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa
- Golongan buruh menjalankan kegiatan peburuhan seperti menjaga kebersihan bandar/membina tembok di benteng/membina terusan
[ 2 markah ]

(d) Apakah sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia?

- Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian
- Perancangan bandar
- Kemajuan dalam geometri
- Kemajuan pembinaan / seni bina
- Teknologi pembakaran batu-bata dengan suhu tinggi
- Sifat keterbukaan
- Membuat hubungan dengan tamadun lain
[ 2 markah ]

(e) Mengapakah tamadun Indus dianggap matang?

- Pencapaian cemerlang dalam perancangan bandar
- Menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa
- Kemajuan dalam bidang ekonomi, rohani dan kepercayaan
- Melahirkan masyarakat yang kreatif
- Menghasilkan teknologi hebat
- Mempunyai sifat keterbukaan
[ 2 markah ]


4. Tamadun Indus (Bab 1)
a)perlu mengetahui nama Bandar terancang .
b) Ciri-ciri Bandar terancang,
c)Ilmu pengetahuan yang membolehkan masyarakat membina Bandar terancang,
d)factor pembinaan Bandar terancang.
e)Jika kawasan tempat tinggal anda sebuah kawasan terancang,berikan alas alasan-alasan anda (sama soalan,apakah ciri-ciri Bandar Terancang atau kemahiran yang anda ada)
f)Apakah amalan keterbukaan tamadun Indus yang dapat dicontohi dalam memajukan Negara kita (mahir dalam matematik, kerjasama,taat kepada pemerintah)
g)Sebagai rakyat Malaysia bagaimana kita dapat memastikan keindahan bandar terpelihara.(mengikut undang-undang,system kumbahan yang betul,perancangan Bandar yang tepat, bangunan yang tersusun)
h)Adakah kawasan tempat tinggal anda terancang?Berikan alasan-alasan anda. (mempunyai perancang Bandar,mempunyai system kumbahan,system jalanraya yang teratur,ada bangunan yang tersusun)


Muka surat 24-27

5(a) Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus.
[ 8 Markah ]

F1 - Bandar terbahagi dua bahagian
F2 - Bahagian utama pusat pentadbiran dan keagamaan
F3 - Menempatkan bangunan pentadbiran
F4 - Tempat mandi awam
F5 - Tempat menyimpan hasil pertanian
F6 - Bahagian kedua kawasan perumahan
F7 - Bandar dirancang dengan rapi
F8 - Susun atur sistematik
F9 - Dibantu oleh kemajuan geometri
F10 - Dibantu oleh kemajuan pembinaan
F11 - Sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba
F12 - Mempunyai sistem kumbahan yang terancang
F13 - Bandar disusun berasaskan blok
F14 - Blok berbentuk segi empat
F15 - Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus
F16 - Jalan raya bersambung antara satu sama lain
F17 - Bandar juga dihubungkan dengan sungai


(b) Nyatakan ciri-ciri organisasi sosial dan pengkhususan pekerjaan masyarakat Indus.
[8 markah]

Organisasi sosial
F1 - Golongan atasan
F2 - Terdiri daripada pendeta dan pedagang
F3 - Pendeta kelas utama
F4 - Mempunyai kuasa mengawal aktiviti masyarakat/agama
F5 - Golongan bawahan memberi ketaatan kerana agama
F6 - Pendeta memegang tampuk pemerintahan
F7 - Golongan bawahan
F8 - Terdiri daripada petani dan buruh
F9 - Petani menjalankan akiviti pertanian
F10 - Petani menyalurkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa
F11 - Buruh menjalankan aktiviti perburuhan
F12 - Menjaga kebersihan bandar
F13 - Membina tembok di benteng
F14 - Membina terusan
Pengkhususan pekerjaan
F15 - Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi
F16 - Perdagangan, Pertanian, Pertukangan dan Pembuatan
F17 - Aktiviti perdagangan
F18 - Perdagangan dengan luar/Mesopotamia
F19 - Penemuan cop mohor Mesopotamia
F20 - Hasil dagangan tanaman makanan barli, kacang
F21 - Ada ahli masyarakat menjadi artisan
F22 - Terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam
F23 - Membuat tembikar


(c) Nyatakan sumbangan tamadun Indus dalam perkembangan peradaban dunia.
[ 4 Markah ]

F1 - Mengeksploitasi kelebihan yang mereka miliki
F2 - Kebolehan mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan mereka
F3 - Perancangan bandar mewujudkan bandar terancang Mohenjo-Daro dan Harappa
F4 - Pembinaan memerlukan ilmu geografi, kesenian dan matematik
F5 - Menyusun bandar berasaskan bentuk segi empat
F6 - Membina jalan raya yang lurus
F7 - Meningkatkan mutu binaan
F8 - Menghasilkan batu bata melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi
F9 - Sifat keterbukaan membuat hubungan dengan tamadun lain
F10 - Hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba
F11 - Memperolehi manfaat melalui pertukaran teknologi