SPM 2016 (untuk tingkatan 5) SPM 2017 (untuk tingkatan 4)

BENGKEL SEJARAH SPM 2016; 21 OKTOBER 2016. PELAJAR SPM SILA HADIR KE SEKOLAH. PENERANGAN KERTAS 1, 2 & 3 AKAN DIADAKAN. EDARAN KERTAS 3 JUGA DIEDARKAN BERSAMA SET tRIAL 1 & 2. 1. Lihat tajuk SPM 2016 (tingkatan 5 2016) terdapat tajuk ulangkaji untuk Percubaan SPM 2016. 2.Lihat juga tajuk untuk bacaan Peta Minda, Modul interaktif, nota dan latihan. (label SPM 2016)

Followers

Friday, September 5, 2008

Bab 9 (F5)Soalan Ramalan Tingkatan 5, Tema 5

BAB 9 - MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

1 a ) Berdasarkan petikan di atas, apakah pertimbangan yang digunakan oleh Malaysia semasa menggubal dasar luarnya. Huraikan. (12m) SPM 2009

TEMA HURAIAN
F1-Pembeli ….Hubungan yang berterusan dalam Amerika Syarikat dan Britain sebagai pembeli utama bahan mentah negara
F2-Labur ….Amerika mampu melabur modal yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara kerana menjadi negara yang kaya
F3-Komunis ….Pengalaman menentang Komunis oleh kerajaan dan penderitaan rakyat, juga mengelak hubungan dengan negara komunis
F4-Agama ….Kebanyakan penduduk Tanah Melayu eragama Islam mudah menerima hubungan dengan negara-negara Islam
F5-TAR ….Kepimpinan Tunku Abdul Rahman yang anti komunis
F6-PBB ….Hormati Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatuyang mengekalkan keamanan dunia
F7-Komanwel ….Keanggotaan dalam komanwel menggalakkan hubungan sesame anggota
F8-Kecuali ….Dasar berkecuali yang diamalkan di Tanah Melayu mendorong dasar luar yang lebih terbuka
F9-Apartheid ….Penentangan terhadap dasar tersebut menggalakkan hubungan egen negara-negara Afrika yang lain
F10-Israel ….Sentimen keagamaan tamadun Israel menghadkan hunungan dengan Israel


b ) Menjelang 1970-an dasar luar Malaysia mulai berubah kepada dasar berkecuali. Jelaskan (8m)

F1-AMDA Kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA
F2-Britain Kurangnya pengaruh Britain di Timur
F3-Vietnam Pergolakan yang berlaku di Vietnam
F4-ZOPFAN Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali
F5-Komunis Hubungan diplomatic dengan negara berfahaman komunis
F6-Jiran Jalinan persahabatan dengan semua negara khususnya dengan negara jiran


2 a ) Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama (10m) Ramalan
F1-Tamat - Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
F2-Versailles - Persidangan Damai yang diadakan pada Jun 1919 membawa kepada pemeteraian Perjanjian
Versallies
F3-Peta - Perjanjian ini telah mengubah peta Eropah
F4-Baru - Membentuk beberapa buah negara baru
F5-Liga - Perjanjian ini membawa kepada pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 yang matlamat
utama untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama serta keselamatan bersama
F6-Inflasi - Negara yang berperang mengalami inflasi
F7-Hutang - Hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan yang besar
F8-Belanja - Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion menakala Perikatan Kuasa Tengah
membelanjakan US$60 bilion
F9 -Pengangguran - Masalah pengangguran di kalangan negara-negara berperang
F10-Pasaran - Amerika Syarikat dan Jepun mengambil alih pasaran dunia
F11-Britain - Britain sebagai negara industri kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya
F12-Nyawa - Menyebabkan kehilangan nyawa yang begitu ramai

b ) Perjanjian Versallies yang ditandatangani selepas Perang Dunia Pertama merupakan factor pencetus kepada Perang Dunia Kedua. Jelaskan. (10m)
F1-Rasa - Rasa tidak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versallies
F2-Hilang - Jerman kehilangan tanah jajahannya
F3-Pampasan - Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi sebagai negara yang kalah
F4-Tentera - Jerman diarahkan mengurangkan saiz angkatan tenteranya
F5-Hitler - Pemimpin baru Jerman, Adolf Hitler Berjaya menguasai Jerman melalui partinya National
Socialist
F6-Ingkar - Hitler ingkar Perjanjian Vertallies
F7-Bina - Hitler membina sebuah angkatan tentera yang besar
F8-Pulih - Hitler berjaya memulihkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk
F9-Maruah - Hitler Berjaya memulihkan meruah bangsa Jerman dengan mengembalikan semangat
kebangsaan kepada rakyat
F10-Mussolini - Itali dipihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama tidak diberi tanah jajahan
menyebabkan pimpinan Benito Mussolinimenjajah Habsyah (Ethiopia)
F11-Ceroboh - Pada tahun 1940 Itali telah menceroboh Perancis
F12-Jepun - Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai negara-negara di Timur dan berasa
bertanggungjawab membebaskan negara-negara ini daripada penjajahan Barat
F13-Meiji - Dasar pemulihan Meiji menjadikan Jepun negara industri dan menguatkan ketenteraan untuk
meluaskan pengaruh di Asia

3 a) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 iaitu selepas Perang Dunia Kedua .
Jelaskan matlamat Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (8m)
F1-Jamin - Menjamin keamanan dan keselamtan dunia
F2-Baik - Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota
F3-Selesai - Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa
F4-Asasi - Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit
F5-Harmoni - Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota


b ) Huraikan peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam PBB (12m)
F1-Konflik - Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa
F2-Congo - Sejak tahun 1960, Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan
Perang saudara di Congo
F3-Namibia - Pada tahun 1989, Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi
membantu negara itu mencapai kemerdekaan
F4-Iran - Pada tahun 1990 an, Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq
F5-Kampuchea - Menghantar pemerhati ketika menyelesaikan perang saudara di Kampuchea
F6-Bosnia - Hantar pasukan pengaman ke Bosnia
F7-Apartied - Malaysia lantang bersuara menentang Dasar Apartied di Afrika Selatan
F8-Dadah - Pengerusi Persidangan Dadah di Austria 1987
F9-Bank - Bank Dunia Bantu negara ahli contoh FELDA
F10-Agensi - Menyertai agensi FAO, WHO, UNESCO
F11-Ahli - Menjadi ahli Majlis Keselamatan 1965, 1989, 1999
F12-Wakil - Tan Sri Razali Ismail menjadi wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik Myanmar
F13-Anjur - Malaysia menganjurkan persidangan antarabangsa menyelesaikan masalah Palestin

4 a ) Jelaskan usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) (8m)
Prasarana - Menyediakan prasarana bagi merebut peluang dan faedah tersebut
Promosi - Menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di sekolah dan kepada
masyarakat
MSC - Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC) yang telah dimulakan e-pendidikan,
pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital
Peruntukan - Menyediakan peruntukan sebanyak RM2.5 bilion bagi projek berasaskan ICT dalam
Rancangan Malaysia Kelapan
Agih - Menyediakan peruntukan sebanyak RM1 bilion diagihkan bagi program ICT luar Bandar
untuk mengelakkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar

b ) Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam merealisasikan konsep K-Masyarakat (12m)
Bangun - Prsarana untuk pertumbuhan k-masyakat telah dibangunkan dengan secekapnya terutama
dalam bidang pendidikan
Pendidikan - Membangun dan menyusun semula system pendidikan Malaysia
Saing - Mendirikan Sekolah Wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai
kaum yang dapat meningkatkan daya saing
Bestari - Mendirikan Sekolah Bestari yang dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat dalam
usaha memupuk rasa cinta terhadap IT
Kurikulum - Kurikulum juga ubahsuai dan dibentuk semula agar dapat melahurkan pelajar yang kreatif,
dinamis serta berfikiran kirtis dan analitis
Tenaga - Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi, bermotiwasi tinggi dan
berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi
Wawasan - Matlamat k-masyarakat adalah selari dengan Wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan
masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik.


5 a) Jelaskan maksud Hubungan Bilateral dan Hubungan Multilateral. (4m)
F1- Hubungan Bilateral : hubngan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya :
Ha▪ hubungan Malaysia dengan negara-negara jiran iaitu – Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam.
Hb▪ hubungan luar dengan negara-negara asia lain, Amerika Latin, Afrika dan Timur Tengah.
Hc▪ hubungan dengan negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat.
F2- Hubungan Multilaterial : hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan. Contonya :
Ha-Persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), komanwel, Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC), pergerakan
negara-negara berkecuali (NAM) dan lain-lain.

b) Penggubalan Dasar Luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah faktor tersebut. (16m)
F1-Faktor sejarah
Ha- zaman kesultanan Melayu Melaka.
Ha▪ hubungan perdagangan dengan China, Arab, Siam dan negara-negara di Kepulauan Melayu.
Hb▪ hubungan Melayu serumpun di kepulauan Melayu seperti Indonesia, Brunei dan Singapura.
Hb- selepas merdeka
Ha▪ Malaysia menyertai komanwel dan meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara-negara komanwel
lain seperti Australia dan New Zealand.
Hb▪ mengamalkan dasar luar pro-barat dan antikomunis semasa menerima ancaman pengaruh Parti Komunis Melayu
(PKM) kerana Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan.
F2-Ekonomi
Ha▪ menjalankan dasar ekonomi pasaran bebas dan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia demi
memajukan ekonomi.
Hb▪ zaman penjajahan – tanah melayu adalah antara negara pengeluar utama bijih timah dan getah dan hingga kini
menjalin hubungan dagangan dengan Britain, Amerika Syarikat.
Hc▪ selepas merdeka – Malaysia masih mengharapkan pasaran dan modal daripada negara-negara maju.
Hd▪ menggalakkan pelaburan asing untuk meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan.
He▪ 1980-an mengamalkan dasar pandang ke timur dengan menhggalakan pelaburan dari negara Jepun dan Korea.
Hf▪ menjalinkan hubungan dengan negara-negara sedang membangun dan negara-negara islam untuk meningkatkan
pasaran barangan keluaran Malaysia disamping melabur di negara-negara berkenaan.
F3-Politik
Ha- dasar luar menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Contoh :
Hb▪ Malaysia menyokong pelastin bagi mewujudkan keamanan di rantau asia barat.
Hc▪ Malaysia berpegang teguh pada prinsip dan piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB) untuk memelihara
keamanan dunia.
Hd- Malaysia tegas menyokong semua resolusi PBB kearah mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.
F4-Geografi
Ha- kedudukan Malaysia yang strategik di asia tenggara yang bersempadan dengan Singapura, Thailan, Indonesia,
Filiphina dan Brunei.
Hb- perairan menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan dunia.
Hc- keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia.
F5-Demografi
Ha- majoriti penduduk Malaysia beragama islam. Dengan itu Malaysia menjalankan hubungan baik dengan negara islam.
Contoh : Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israil yang menceroboh dan menindas penduduk
pribumi Plastin.
Hb- Malaysia memberi kebebasan kepada penduduk pelbagai kaum dan agama untuk mengamalkan budaya dan agama
masing-masing.
Hb- Malaysia menentang keras dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan sehinggalah menghapuskan undang-
undang Dasar Apartheid, barulah diadakan hubungan diplomatik.

6 a) Jelaskan perkembangan Dasar Luar Malaysia. (5m)
F1-Tahap I (1957 – 1970)
Ha-Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
Hb- mengamalkan dasar pro-barat yang antikomunis dan dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel.
Hc- dipengaruhi oleh faktor-faktor :
F2-Politik
Ha▪ ancaman komunis di negara-negara asia tenggara dan ancaman parti komunis Malaya.
Hb▪ Malaysia perlu bantuan pertahanan dari negara komanwel terutama british, Australia dan New Zealand.
Hc▪ untuk menyekat pengaruh komunis, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan Inggeris- Tanah Melayu (AMDA)
pada tahun 1956. mengikut perjanjian tersebut, Malaysia akan dibantu oleh british apabila diserang oleh mana-mana
negara.
Hd▪ berbaik-baik dengan negara jiran.
He- selepas merdeka, Malaysia menghadapi krisis dengan negara jiran iaitu konfrontasi dengan Indonesia (1963 – 1965),
putus hubungan dengan Filiphina (1963 – 1965) dan Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965, beberpapa
perjanjian diadakan bagi memelihara hubungan dengan negara jiran iaitu :
▪ 1961 – perjanjian penubuhan negeri-negeri asia tenggara (ASA) bersama Thailand dan Filiphina.
▪ 1962 – perjanjian MAPHILINDO bersama Indonesia dan Filiphina.
▪ 1967 – perjanjian ASEAN bersama Thailand, Indonesia, Filiphina dan Singapura.
F3-Ekonomi
Ha- Malaysia bergantung kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi kerana :
Hb- Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam mata wang paun sterling.
Hc- Ekonomi Malaysia bergantung kepada 2 hasil utama iaitu getah dan bijih timah yang di eksport ke negara barat
termasuk Britain.
Hd- Ekonomi Malaysia dalam bidanmg perdagangan dan perindustrian banyak dikuasai oleh pelabur Britain.
He- mengamalkan pasaran bebas bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain.
Hf- membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan
Jerman barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan pergantungan kepada Britain dan mencari pasaran baru.
F4-Tahap kedua ( 1972-1981). (5m)
C-(1972-1976 – Tun Abdul Razak) (1976-1981 – Tun Hussein Onn)
Ha- mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara menjelang 1970-an.
Hb- kurangnya peranan amda, kurangnya pengaruh British di timur.
Hc- pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China.
Hd-Tindakan dan amalan Malaysia.
▪ mengistiharkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN), bersama negara-negara ASEAN.
▪ mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara-negara berfahaman komunis dengan China, Jerman Timur, Korea
Utara, Vietnam Utara dan Mongolia.
▪ mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976 dan bekerjasama dengan negara-negara jiran untuk
mengatasi masalah pelarian Vietnam.


F5-Tahap ketiga (mulai 1981 – dato seri dr. mahathir mohamad. (5m)
Ha- mengekalkan dasar tahap kedua dengan penakanan kepada kepentingan ekonomi iaitu berkaitan isu-isu perdagangan,
pelaburan dan pembangunan di kalangan negara-negara membangun.
Hb- mengadakan hubungan erat dengan negara-negara asean seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea.

b) Jelaskan kepentingan Dasar Luar Malaysia. (5m)
F6-Dasar Luar dan kepentingan.
Ha- dasar luar Malaysia berbaik dengan semua negara demi kesejahteraan dunia.
Hb- kepentingan dasar luar Malaysia merujuk kepada matlamat yang ingin dicapai iaitu :
▪ menjamin keselamatan rakyat dan negara.
▪ memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara.
▪ menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.
▪ mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa.
▪ menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka dengan usaha memupuk keamanan sejagat.

c) i) Jelaskan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Dunia Komanwel. (5m)
F7-matlamat
Ha- membina semnagat setia kawan di kalangan negara-negara anggota.
Hb- mewujudkan usaha dalam semua bidang.
F8-Penglibatan Malaysia
Ha- mendapat faedah kerjasama pertahanan.
Hb- mesyuarat ketua-ketua kerajaan komanwel (CHOGM) diadakan setiap 2 tahun. Ketua-ketua negara berpeluang
berbincang hal-hal kepentingan bersama.
Hc- 1989, diadakan persidangan mesyuarat ketua-ketua kerajaan komanwel (CHOGM) di Malaysia dan telah
mengistiharkan deklarasi Langkawi.
Hd- lantang menyuarakan tentangan terhadap dasar Apartheid di Afrika Selatan.
He- eksport barangan Malaysia ke negara-negara komanwel terutama Britain dikenakan cukai yang rendah.
Hf- rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan.
Hg- 1998, Malaysia berjaya menganjurkan sukan komanwel.

F9-Penglibatan Malaysia NAM Negara Berkecuali. (5m)
Ha- sidang kemuncak ke-7 di New Delhi 1987, Malaysia membuat usul membela kepentingan negara-negara sedang
membangun, antaranya isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika.
Hb- dalam sidang kemuncak ke-8 di Harare (Zimbabwe), Malaysia mengemukakan cadangan menghapuskan Dasar
Apartheid di Afrika Selatan.
Hc- pada 1989, dipilih sebagai Naib Pengerusi dalam sidang kemuncak di Belgrade,Yugoslavia.
Hd- dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara-negara anggota.
He- menjadi tuan rumah kepada persidangan NAM ke-13 tahun pada 2003.
▪ mencatatkan kehadiran tertinggi dengan kehadiran 63 negara ahli, 31 ketua negara, serta 32 ketua kerajaan.
▪ berjaya mendaftar 2 ahli baru iaitu Timur Leste dan Pulau Catalina.
▪ manganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC.
▪ deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM dan penyertaan bersama
dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq.
8 a) Apakah maksud negara-negara selatan. (5m)
F1- dikenali juga sebagai Negara Dunia ke-3.
F2- terdiri daripada negara-negara bekas jajahan kuasa Barat yang banyak persamaan dari segi latar belakang ekonomi.
F3- bergantung kepada negara maju untuk pemasaran bahan mentah.
F4- kurang kepakaran dan modal untuk pemprosesan bahan mentah.
F5- dikenakan syarat perdagangan yang tidak adil :
Ha▪ pengenaan faedah yang tinggi terhadap pinjaman yang diterima.
Hb▪ tidak ada kuasa terhadap harga pasaran bahan mentah.
F1-Matlamat
Ha- mengatasi harga eksport bahan mentah.
Hb- meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal tanpa bergantung kepada negara-negara maju.
F2Penglibatan Malaysia
Ha- penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan dari idea Dr. Mahathir Mohamad dalam Sidang Kemuncak NAM
di Zimbabwe 1987.
Hb- strateginya adalah dengan penubuhan G 15 tahun 1989. Sidang kemuncak pertama diadakan di Kuala
Lumpur pada 1990.
Hc- projek yang dirancang merupakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi iaitu :
▪ penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) di
Kuala Lumpur.
▪ penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP).
▪ penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.

F3-Jelaskan Penglibatan Malaysia Dalam OIC. (10m)
Ha- Tunku Abdul Rahman diberi penghormatan apabila dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama.
Hb- Malaysia menjadi perantaraan dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq.
Hc- menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk mendapatkan tanah air Israel.
Hd- menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003.
He- menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara-negara Islam 2002.
Hf- tawaran biasiswa kepada pelajar-pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM).
Hg- mencadangkan penggunaan Dinar Emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi di kalangan negara-negara
Islam.
Hh- mendapatkan pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam untuk melaksanakan projek-projek pembangunan untuk
kepentingan rakyat.
Hi- OIC memberi bantuan untuk penubuhan UIAM.
Hj- Malaysia mendapat penghormatan daripada negara-negara anggota kerana keseriusan memperjuangkan hak dan
kebajikan negara-negara Islam.

c) Huraikan MAPHILINDO (Cantuman 3 negara – Malaysia, Filipina dan Indonesia). (5m)
F1-Tujuan penubuhan :
▪ untuk meningkatkan hubungan persahabatan.
▪ menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Indonesia dan Malaysia-Filipina.
F2- pertelingkahan timbul kerana cadangan penubuhan Malaysia :
▪ Indonesia menganggap penubuhan Malaysia sebagai neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru.
▪ Filipina menentang kerana mendakwa Sabah masih hak miliknya.
F3- Malaysia mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia untuk menyelesaikan pertelingkahan. Akhirnya
MAPHILINDO ditubuhkan.
F4- ketiga-tiga negara bersetuju mendapatkan bantuan PBB bagi meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang
gagasan penubuhan Malaysia.
d) Apakah Maksud Globalisasi. (5m)
F1- merujuk kepada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan oleh kepesatan teknologi maklumat.
F2- segala aspek penting dari segi ekonomi, sosial, kemahiran nilai menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat.
F3- perubahan yang berlaku dihubungkan dengan kemajuan Teknologi maklumat dan komunikasi.
Teknologi maklumat dan komunikasi
F1- faktor-faktor kepesatan perhubungan antara manusia di antara sesebuah negara.
▪ peralatan teknologi baru seperti komputer dan internet.
▪ perkembangan teknologi telekomunikasi seperti telefon mudah alih.
▪ kos pengangkutan semakin murah. Inovasi teknologi ini membawa perubahan yang luas dalam masa yang singkat.
F2- ICT – kaedah dan peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan tanpa
mengira sempadan.
F3- Malaysia menyedari sempadan ICT dan menyediakan prasarana bagi merebut peluang serta mendapat faedah daripada
ICT.
F4- Malaysia telah menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan ICT.
F5- bagi mencapai objektif pembangunan jangka panjang, Malaysia telah :
▪ merancang penubuhan prasarana ICT.
▪ melancarkan Projek Koridor Raya Multimedia (MCS).

2 comments:

Anonymous said...

Hi there,

I'm Shim. A full time history tutor in a tuition center. Would you mind if I use the information to share with my students? I found the films are so interesting. Mostly, my students are chinese. They found difficuties when they are studying history. I would like to stimulate their interests in studying history. As I understand, the person who don't know well in history, will repeat the same mistakes in future. Hopefully, I can get your permission.

I can be contacted via gshimlee@hotmail.com.

Anonymous said...

dear shim ..sure...